Deathverse: Let it Die شخصیتی دارد، اگر هیچ چیز دیگری نباشدGamesBeat پیش نمایشی از بازی آینده بقا Deathverse: Let it Die را دید که دارای فلش زیادی (مواد TBD) است. ادامه مطلب