هوش مصنوعی زبان را دوست دارد و از آن متنفر استشبکه های یادگیری عمیق ممکن است شبیه مغز به نظر برسند، اما این بدان معنا نیست که می توانند مانند انسان فکر کنند. در مگانت در حال گسترش، این یک مشکل است.