آیا گوسفندان رویای اندرویدهای الکتریکی را می بینند؟بحث دهه‌ها بر سر توانایی حیوانات در تصور آینده چه چیزی را در مورد علم، انسانیت و آینده نگری آشکار می‌کند.